Huis- en betalingsregels patiënten

HUISREGELS:

Op de praktijklocaties zijn altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig. Daarom zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • U dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag   vertonen, te verwijderen uit het pand.
 • Als praktijk behandelen we ook minder valide patiënten. Wij verwachten hoffelijkheid en begrip voor andere patiënten. Het siert u als u de deur voor een ander openhoudt of uw zitplaats aan een minder valide patiënt geeft.
 • Indien u een jas aan de kapstok hangt, let u dan op de eventuele waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets). U kunt, bij gebruik van de kleedkamers, gebruik maken van onze kluisjes.
 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen ?
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Bij het gebruik van onze oefenzalen dient u rekening te houden met andere aanwezigen. De draaiende delen van apparaten kunnen een risico vormen voor patiënten die slechter ter been zijn.  Gebruik de apparaten en oefenmiddelen op instructie van uw fysiotherapeut en maak gebruik van een handdoek op de apparaten.
 • Het zonder begeleiding oefenen in de oefenzaal is in overleg met uw fysiotherapeut mogelijk, maar FysioTotaal kan in die gevallen niet aansprakelijk gesteld worden bij schade, ongevallen en/of letsel. Het oefenen zonder begeleiding is geheel voor eigen risico.
 • Het meenemen van kinderen is alleen in overleg met uw fysiotherapeut mogelijk, echter dit is geheel voor eigen risico. De therapeuten en FysioTotaal zijn niet aansprakelijk in geval van schade, ongevallen en/of letsel.                            
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of hulpverlenende instanties onmiddellijk op te volgen.
 • Bij weercode oranje of rood nemen we in eerste instantie nog geen actie en bellen geen mensen af. Bij rood / rood (echte waarschuwing KNMI) overleggen we met ons personeel wat te doen en nemen een uniform besluit. Normaal laten we de keus aan de mensen zelf (wel/niet komen).

 

BETALINGSREGELS: 

 • Op de internetsite en in de wachtruimte treft u de geldende behandel tarieven. Deze worden jaarlijks in samenspraak met zorgverzekeraars vastgesteld.
 • Mogelijk heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding van een zorgverzekeraar. Dit wordt voorafgaande aan de eerste behandeling met u besproken. FysioTotaal kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de gegevens m.b.t. de vergoeding  foutief of onvolledig worden aangeleverd.
 • In het geval dat u recht heeft op (gedeeltelijke) vergoeding van de zorgverzekeraar, zal (een deel) van de kosten bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
 • De (resterende) factuur voor de kosten van de behandeling dient u binnen veertien  dagen na factuurdatum te voldoen.
 • Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan bent u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Voor de FysioFitness abonnementen maken wij gebruik van automatische incasso. Het incasseren vindt omstreeks de 10e van de maand plaats (incasso vooraf) Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan bent u in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-gegevens.
 • Zodra u verzuimt te betalen, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien u verzuimt te betalen, zij wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

  

Datum: 1 januari 2018

Plaats: Hardenberg

Naam Praktijkhouder(s): Bas Hulshof / Carla Mastenbroek