WGBO/Privacyregelement

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunde, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de fysiotherapeut heeft met de cliënt.

De wet stelt aan de fysiotherapeut een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

Informatieplicht:
De fysiotherapeut verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt;

Toestemmingsvereiste:
Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

Dossierplicht:
De fysiotherapeut is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt, zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;

Bewaarplicht:
Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten);

Vernietiging:
De fysiotherapeut is verplicht het dossier te vernietigen binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;

Geheimhoudingsplicht:
Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage in of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen.

Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de fysiotherapeut rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Wat betekent deze wet voor de fysiotherapeut in de praktijk?
In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst of informed consent die de cliënt en fysiotherapeut (of de instelling waar deze werkzaam is) samen afsluiten.